RODNA RAVNOPRAVNOST

Kako do rodnog Ustava BiH?

Agencija za ravnopravnost polova BiH i Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“ organizirali su konferenciju pod nazivom „Kako do rodnog Ustava BiH?“ Cilj ove konferencije je bio  realno sagledavanje mogućnosti ustavnih reformi iz rodnog aspekta.

Konferencija i debata sa učesnicima odnosila se na prijedloge i korištenje pravnih mehanizama za uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti. Ustav BiH ne propisuje eksplicitno ravnopravnost polova, što u praksi znači izrazitu neravnopravnost. Upravo iz tog razloga u Ustav se moraju uvesti mjere kojima bi se spriječila diskriminacija i marginalizacija žena u vrlo važnim sferama života: zapošljavanje, radno pravo, set roditeljskih prava, izborno pravo itd.

Centralna tema konferencija odnosila se na upotrebu rodno osjetljivog jezika u Ustavu BiH, uvođenje afirmativnih mjera za postizanje potpune rodne ravnopravnosti u kontekstu prilagodbe EU standardima.

Istaknuto je kako je Ustav BiH u mnogome limitirajući i diskriminirajući, te kako je otežano funkcioniranje države posebno kada je riječ o ispunjavanju obaveza BiH na putu ka evropskim integracijama. Postoji niz rezolucija i preporuka koje je donijelo Vijeće Evrope a koje BiH nije implementirala. Istaknute su i tri presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura u predmetima „Sejdić-Finci“, „Azra Zornić protiv BiH“ i presuda „Ilijaz Pilav“ koje su naglasile da je teritorijalno uređenje BiH, kakvo trenutno imamo, trojno teritorijalno diskriminirajuće. Na djelu je diskriminacija nacionalnih manjina, građana i konstitutivnih naroda u odnosu na njihovo mjesto prebivališta. Istaknuto je da je BiH vrlo neefikasna država zbog glomaznog birokratskog aparata i teške socio-ekonomske situacije.

Konferencija je poslala poruku da rodna ravnopravnost nije samo žensko pitanje, nego da je riječ o društvenom problemu u čije rješavanje se moraju uključiti svi akteri društva. Konačni zaključak konferencije jeste da rodna prava moraju biti uključena u Ustav BiH.

Kao organizacija Global Analitika je sa svojim članovima uzela učešće u ovoj konferenciji u cilju promovisanja ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

Global Analitika se sistematski bavi istraživanjem, promocijom i poboljšavanjem ženskih ljudskih prava u BiH, kao i realiziranju aktivnosti na osnaživanju žena i jačanju njihovih edukativnih kapaciteta o prepoznavanju i borbi protiv rodno zasnovane diskriminacije.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail