VLADAVINA PRAVA

Učešće na seminaru za organizacije civilnog društva “Principi javne uprave”

Predstavnici Global Analitike danas prisustvuju dvodnevnom seminaru na temu “Principi javne uprave – seminar za organizacije civilnog društva”, koji je organiziran od strane Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH).
Evropska komsija je pojačala svoj fokus na Reformu Javne Uprave (PAR) predstavljanjem šest ključnih pitanja reforme i boljim integrisanjem reforme u proces proširenja kroz Posebne grupe za PAR i jačim povezivanjem PAR-a sa pregovorima o pristupanju. Šest ključnih reformskih oblasti koje je utvrdila Komisija predstavljaju temelj principa javne uprave o kojima će biti riječi na seminaru.

Posebna priroda WeBER platforme i njenih NRG je inkorporirana u njenom sveobuhvatnom pristupu koji se fokusira na sve nivoe vlasti i u izgradnji partnerstava između NVO na svim nivoima i u skladu s tim povećavajući njihov utjecaj za monitoring RJU.

Kao integralni dio WeBER Platforme, Nacionalna radna grupa (NRG) 1prate logičku osnovu Platforme da se jedino kroz osnaživanje civilnog društva te jačanje participacijske demokratije na državnom i lokalnom nivou može primijeniti jedna pritisak na vlade da nastave provoditi često bolne i nezgodne reforme javne uprave i nakon pristupanja EU. Stoga, NRG će osigurati da se u dijalogu o Reformi javne uprave (RJU) uključi civilno drušvo na svim nivoima, u ključujući i državni i lokalni nivo, kroz učešće domaćih, lokalnih nevladnih organizacija u NRG. U skladu s tim, NRG će okupljati široku mrežu nevladinih organizacia u svakoj državi, a one će učestvovati u diskusijama i konzultacijama za PAR Monitor[1], te se baviti i drugim relevantnim pitanjima u području RJU u svakoj državi.

Nacionalnu radnu grupu osnivaju, vode i koordiniraju partneri WeBEr projekta, te druge nevladine organizacije iz svake države koje su direktno uključene u regionalnu WeBER Platformu. Za Bosnu i Hercegovinu, ulogu koordinatora vršit će Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH), a Global Analitika je svojim radom i doprinosom kroz projektne aktivnosti postala članica Nacionalne radne grupe za reformu javne uprave.

[1] PAR Monitor (Monitor RJU) je temeljni element WeBER platforme i predstavlja osnovu za sve aktivnosti unutar platforme. To je alat koji pruža sve potrebne izvorei metodologiju za neovisni nadzor reforme jave uprave od strane civilnog društva na ZB. On je baziran na unosu nalaza nevladinog sektora koji su bazirani na dokazima, metodoogija za Monitor RJU usko prati Principe javne uprave koje je definirala SIGMA.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail