OBRAZOVANJE

Prevencija ekstremizma u školama

Prevencija pojava povezanih sa nasiljem koje se dešavaju u našem društvu, je vrlo značajna, a posebno kada se govori o prevenciji ekstremizma koji može prerasti u nasilni ekstremizam. U programe prevencije trebaju biti uključeni širi društveni faktori, od škola, preko centara za socijalni rad do nevladinog sektora.

 

Autor: Global Analitika

Na grafikonu je prikazana koleracija između tri najznačajnija segmenta prevencije ekstremizma, ali ono što je neizostavno je ciljna grupa, a sva istraživanja koja je realizovao Centar za društvena istraživanja Global Analitika dala su isti rezultat, odnosno, da su mladi najznačajnija ciljna grupa u prevenciji ekstremizma i drugih pojava povezanih sa nasiljem. Nezavisni istraživač Safet Mušić u svom radu pod nazivom „Uloga obrazovanja u prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizma“ je još 2016. godine prvi objasnio značaj obrazovnog sistema u prevenciji ekstremizma. U zaključku ovog naučno-istraživačkog rada[1] autor navodi sljedeće: „Edukativni programi, incijative  i(li) aktivnosti  kojima se želi suprotstaviti nasilnom ekstremizmu i radikalizmu, trebaju počivati,  njegovati  i razvijati  socijalnu  pravdu, interkulturalizam, kao i poštivanje univerzalnih ljudskih prava“.

Upravo koristeći preporuke iz ovog naučno-istraživačkog rada Global Analitika razvija vlastite programe prevencije i već od 2015. godine aktivno radi sa učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i sa studentima na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Ono što je još značajno za kvalitetnu prevenciju je i odabir područja u kojima će se realizovati projekti prevencije ekstremizma, tako da na osnovu relevantnih procjena biramo uglavnom ruralna područja u kojima mladi nemaju mnogo izbora i ponude u društvenim događanjima.

Shodno tome, Global Analitika je ostvarila saradnju sa Osnovnom školom Teočak, te je učestvovala u projektu pod nazivom „Međuentitetska škola ljudskih prava Teočak 2018“, koji je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci Global Analitike su kroz interaktivan pristup sa učenicima škola iz Teočaka, Ugljevika, Sapne i Lopara, realizovali predavanje na temu Suprostavljanja i prevencije nasilnog esktremizma. Učenici su pokazali zainteresovanost te su aktivno učestvovali u radionici, čime su dali i povratne informacije trenerima Global Analitike, na osnovu čega ćemo izvršiti nadogradnju postojećih programa rada sa mladima. Ovaj način rada je potvrdio sve one preporuke iz naučno-istraživačkog rada autora Safeta Mušića, što nam je pomoglo da lakše razumijemo činjenice koje su važne za planiranje preventivnih programa u lokalnoj zajednici.

Ovom prilikom želimo izraziti zahvalnost nosiocima projekta Osnovnoj školi Teočak i partnerskim školama iz Ugljevika, Sapne i Lopara, kao i nastavnom osoblju koje je učestvovalo u projektu, a naročito učenicima koji su pokupili sve naše simpatije. Nadamo se da će i institucije Bosne i Hercegovine prepoznati značaj prevencije ekstremizma i podržati slične projekte u budućnosti. Takođe naglašavamo da je vrlo važan odabir kompetentnih predavača/trenera koji su obučeni za tematiku ekstremizma, te koji znaju prilagoditi sadržaj ove teme određenom uzrastu učenika. Kroz razgovore sa djecom i mladima iz cijele Bosne i Hercegovine evidentno je da informacije koje su ranije dobijali  od pojedinih predavača na temu ekstremizma nisu namijenjene njihovom uzrastu i kognitivnoj inteligenciji.

[1] (PDF) Uloga obrazovanja u prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizma. Available from: https://www.researchgate.net/publication/323692847_Uloga_obrazovanja_u_prevenciji_nasilnog_ekstremizma_i_radikalizma [accessed Oct 14 2018].

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail