SIGURNOST

Intenziviranje borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini

U februaru 2018. godine u Parizu je održana plenarna sjednica FATF-a, na kojoj je četrdeset država jednoglasno odlučilo da se Bosna i Hercegovina „delistira“, tj. skine sa „sive liste“ FATF-a. Na tom sastanku je zaključeno da je Bosna i Hercegovina otklonila nedostatke u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu s preporukama FATF-a, zbog čega su stvoreni uslovi da se Bosna i Hercegovina skine sa „sive liste“ i da se stavi u redovan režim izvještavanja. Ipak, sam čin realizacijom Akcionog plana FATF-a i skidanjem Bosne i Hercegovine sa „sive liste“ posao Bosne i Hercegovine nije bio završen, već označava početak kvalitetnog rada, važnosti multisektoralne saradnje – vladinih institucija, kao i nevladinih organizacija – kako bi se kontinuirano doprinosilo borbi protiv finansiranja terorizma i sprječavanju svih oblika pranja novca.

Kao nastavak pomenutih aktivnosti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, 29. avgusta je usvojilo Procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2018. – 2022. godine i Akcijski plan za otklanjanje identificiranih nedostataka u sistemu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Usvajanjem ovih važnih dokumenata u borbi protiv pranja novca realizirana je prva preporuka Radne skupine za finansijsko djelovanje (FATF).  Na ovaj način žele se stvoriti uslovi za efikasno angažovanje raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih kapaciteta i resursa u borbi protiv finansijskog kriminala.

Procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH do 2022. godine i dvogodišnji Akcijski plan za otklanjanje identificiranih nedostataka u sistemu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma izradila je ranije uspostavljena radna skupina zajedno s podgrupama.

Akcijski plan sadrži više tačno definiranih mjera koje će provesti nadležne institucije do kraja 2019. godine u cilju jačanja kapaciteta nadležnih službi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
error: Content is protected !!