CYBER

Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na Internetu na području HNK

Nasiljem na internetu (cyberbullying) nazivamo svaku aktivnost koja se odvija preko interneta, a može biti šteta za pojedinca, grupu ili zajednicu. Cilj ove radionice je bio približiti roditeljima i nastavnicima kako prepoznati cyberbullying, kako ga prevenirati, kako reagirati te naposlijetku – kako biti još kvalitetniji faktor u cilju izgradnje zdravog društva u kojem žive i odrastaju naša djeca.

Global Analitika počela je sa realizacijom projekta „Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na internetu“ na području Hervcegovaško-neretvanskog kantona, koji je podržan od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sklopu implementacije međunarodnog projekta, s ciljem pružanja podrške pravosuđu u Bosni i Hercegovini, kroz jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa.

Glavni cilj ovog projekta jeste informisanje i edukacija ciljane grupe (učenika osnovnih i srednjih škola, nastavnog osoblja i roditelja) o problematici zlostavljanja djece i mladih na internetu, koje to posljedice nosi sa sobom,  o prepoznavanju nasilja među vršnjacima i vršnjakinjama, kao i načinima preventivnog djelovanja i zaštite od tog oblika nasilja.

Projektne aktivnosti kao što su edukativne sesije i radionice informativnog karaktera za nastavno osoblje i roditelje, dana 07. oktobra, realizirane su u saradnji sa VI. osnovnom školom i Osnovnom školom “Cim” u Mostaru.

Svi prisutni su aktivno učestvovali u diskusiji, iznosili svoja iskustva i  metode rada. Kao jedan od ključih prepreka za uspješno rješenje cyberbullyinga naveli su to da djeca sve što komuniciraju putem interneta smatraju šalom i ne shvataju da upravo takva aktivnost može povrijediti njihovog vršnjaka te dovesti do ozbiljnih posljedica.

Naš stručni tim je i roditeljima i nastavnicima približio metode koje bi bilo poželjno primjeniti ukoliko se susretnu sa učenikom koji je bio žrtva cyberbullying-a ili , pak, sa učenikom koji prizna da je nekoga uznemiravao na taj način. Između ostalih edukativnih savjeta i metoda, istaknut je značaj razbijanja predrasude o tome da žrtvu treba biti stid govoriti o tome šta joj se događa, i da nije slaba ukoliko otvoreno govori o tome; naprotiv, samo jaki otvoreno govore o svojim poteškoćama i traže pomoć. Učesnicima je objašnjeno kako je bitno da adolescent prepozna svoju sredinu (roditelje, nastavnike…) kao sredinu koja mu je spremna pružiti pomoć bez osude i kritike, kao sredinu koja će raditi sa njim da uspješno prevaziđe problem bez da ga se etiketira.

Kroz upitnike za nastavnike i roditelje prilkupili smo podatke o stavovima roditelja vezano za cyberbullying i kako se ponašaju ili kako bi se ponašali ukoliko bi se kao roditelj ili nastavnik susreli sa navedenim problemom.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail