LJUDSKA PRAVA

Štokholmska konferencija: Neophodna saradnja, dijeljenje iskustva i znanja, radi zaštite prava djece

Predstavnici iz 29 zemalja u Sjeverne, Srednje i Jugoistočne Evrope okupili su se u Štokholmu od 8. do 9. decembra, te razmijenili iskustva i naučene lekcije iz prijema i pruženih usluga migrantima i djeci koja traže azil, uključujući djecu bez pratnje, adolescente i mlade.*

Predstavnici Centra za društveno istraživanje “Global Analitike” pozvani su kao predstavnici Bosne i Hercegovine, s ciljem prezentacije organizacije i trenutnog stanja u BiH po pitanju poštivanja i zaštite prava djece bez pratnje.

Učesnici konferencije su predstavljali vlade svojih država, UN agencije, međunarodne i lokalne organizacije. Predstavljene su dobre prakse i izazovi za djecu iz zemalja iz kojih potiču, prelazak, kao i odredište. U zadnje vrijeme širi region Evrope je postao mjesto prelaska i destinacije. Promišljanja i diskusije na konferenciji su formirale pozadinu za zaključke, koji će biti sumirani u detaljniji izvještaj. 

Predstavnica CDI “Global Analitika” imala je izlaganje u sklopu Panela 3, pod nazivom “Izazovi i dobre prakse tranzitnih država u zaštiti djece bez pratnje”.

Situacija sa djecom bez pratnje tokom migracijskog procesa predstavljaju važan interes za Vijeće baltičkih država (CBSS) i Centralne Evropske Inicijative (CEI). Organiziranjem konferencije u bliskoj saradnji, CBSS i CEI, pod nazivom “Promocija dobrih praksi u zaštiti migranata i djece koja traže azil, uključujući djecu bez pratnje, kao i traženje rješenja za djecu, porodice, društva i države”, teže ka unaprijeđenju zaštite djece bez pratnje koja dolaze i prolaze u svojim državama članicama, kao i zaštite njihovih ljudskih prava u skladu sa međunarodnim, evropskim i nacionalnim pravom.

Ovaj trud je u skladu sa povećanim interesom na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou s ciljem zaštite djece u pokretu, s posebnim akcentom na djecu bez pratnje, ali i djecu koja su žrtve nasilja, eksploatacije i trgovine. Ujedinjene nacije, Evropska unija, Vijeće Evrope i OSCE u Evropi, razvijaju i usklađuju aktivnosti, standarde, zaštitu, s ciljem osiguranja sigurnosti i blagostanja za migrante i djecu koja traže azil, kao i djecu žrtve trgovine.

Prezentacije i iskustva na konferenciji su pokazali mnoge dobre primjere o tome kako pojedinci, državne institucije i društva uspijevaju da transformišu izazove u prilike za socijalnu inkluziju i koheziju. Pristup obrazovanju i tržištu rada za migrante i djecu koja traže azil, su neophodni da bi se podstaknuli na aktivni angažman.

Bosna i Hercegovina je jedna od država koja nije direktno zahvaćena ovom problematikom, tako da nema ni posebnih zakonskih regulativa, uglavnom su ti zakoni proistekli iz zakona i akata UN-a i EU koji se tiču osnovnih prava djeteta i zaštite djece od raznih oblika nasilja i ugrožavanja. Određeni kapaciteti za smještaj migranata postoje, ali nema posebnih centara za djecu bez pratnje, regulisana je odgovornost državnih agencija u slučaju odgovora na migrantsku krizu, time i na djecu migrante bez pratnje.

Međutim, po procjenama Centra za društveno istraživanje „Global Analitika“, ti kapaciteti su kratkoročnog i interventnog karaktera, te nema razrađenih planova za trajnije razmještanje i podršku djeci migrantima bez pratnje. Kadrovski potencijali postoje, postoji veći broj NVO koje imaju iskustva u radu sa izbjeglicama, u radu sa napuštenom djecom, i inače organizacije koje se bave pravima djece i mladih, kao što je i Global Analitika. Veći broj stručnjaka se bavi istraživanjem nasilja nad djecom, prosjačenjem, kao i drugim temama koje se tiču prava djece i podrške djeci i mladima. Tako da u slučaju potrebe cijenimo da se najlakše i najbrže mogu uključiti upravo stručnjaci iz NVO, pa čak i da kroz regionalne programe budu uključeni i u podršku NVO iz država koje budu imale direktne probleme sa djecom migrantima bez pratnje.

Ishodi konferencije će biti skup zaključaka koji će predstavljati vodič za radi CBSS-a i CEI-a u 2017. godini i dalje, radi uspostavljanja međunarodne mreže za nastavak dijaloga, kao i pokretanja smjernica za promociju ljudskih prava i najboljih interesa djeteta u prekograničnim slučajevima i pokretanja Wiki online portala o transnacionalnoj zaštiti djece.

Izazovi koji se odnose na djecu migrante bez pratnje su pred nama. Razvijanje konzistentnih i odgovarajućih odgovora i politika će zahtijevati stalnu revalorizaciju temeljnih vrijednosti, kao i zakonskih mjera i programa u koje će osim državnih organa biti uključen i nevladin sektor.

Štokholmska konferencija je naglasila značaj dijeljenja iskustava i znanja u području prijema i zaštite migranata i djece koja traže azil, adolescenata, i mladih, uključujući djevojčice i dječake bez pratnje. Učesnici su takođe naglasili značaj održive i dugoročne regionalne saradnje i dijaloga, s ciljem osiguranja zaštite i obezbjeđenja poštivanja ljudskih prava svih onih koji traže azil.

Za učesnike konferencije, organizovan je prijem u rezidenciji Islandske ambasade u Švedskoj, od strane Nj.e. Ambasadorke Estrid Brekkan, kojem je prisustvovala i izvršna direktorica Global Analitike.

[tie_slideshow] [tie_slide] Otvaranje konferencije: Ugo Poli, Miloš Prica i Guðmundur Árni Stefánsson, Ambasador |  [/tie_slide] [tie_slide] Panel 3: Izazovi i dobre prakse tranzitnih država u zaštiti djece bez pratnje – Izlaganje predstavnika Bosne i Hercegovine – Global Analitike |  [/tie_slide] [tie_slide] Prijem u rezidenciji Nj.e. Estrid Brekkan – sastanak Ambasadorice i predstavnice Global Analitike |  [/tie_slide]

[tie_slide] Zatvaranje konferencije i sumiranje zaključaka|  [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

* http://www.childcentre.info/the-cbss-and-central-european-initiative-join-forces-to/

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail