LJUDSKA PRAVA

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom

S obzirom da je bosanskohercegovačko društvo postalo visokotolerantno društvo na nasilje, neophodno je svakodnevno doprinositi zaštiti najranjivijih kategorija našeg društva, ali najprije raditi na prevenciji zaštite od nasilja bilo kojeg oblika.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom koji se obilježava 19. novembra Centar za društveno istraživanje “Global Analitika” poručuje da:

Nasilje nema opravdanja, ne smije biti tolerirano niti ga opravdavati!

Vođeni Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Global Analitika kroz realizaciju projektnih aktivnosti nastoji doprinijeti poštivanju zakonskog okvira i mehanizama za punu zaštitu djece od svih oblika nasilja. Tome, između ostalog, svjedoči i realizacija projektnih aktivnosti u sklopu projekta “Inicijativa za unaprijeđenje javnih politika i podrške djeci žrtvama nasilja”, koji je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom, Global Analitika podsjeća da Konvencija UN-a o pravima djeteta propisuje obavezu države da poduzme potrebne zakonodavne, administrativne, socijalne i obrazovne mjere da zaštiti djecu od svakog oblika fizičkog ili psihičkog nasilja, povreda ili zloupotrebe, zanemarivanja ili zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja, dok se o njemu brine roditelj, zakonski zastupnik ili neka druga odgovorna osoba kojoj je briga o djetetu povjerena.

U nizu međunarodnih akata koja štite prava djeteta je i Evropska socijalna povelja kojom se zahtijeva zakonska zabrana svakog oblika nasilja nad djecom. Nadalje smatra da se svaki oblik ponižavajućeg kažnjavanja ili postupanja prema djeci mora od strane države zakonom zabraniti i propratiti odgovarajućim sankcijama.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail