AKTIVNOSTI mladi

Uspješno održana Akademija za buduće lidere u Mostaru

Ne mogu ja mijenjati ništa“, najčešći je odgovor mladih na pitanje da li je moguće uticati na stanje u lokalnoj zajednici. Rezultati istraživanja stavova mladih o angažmanu ukazali su na prisutnu pasivnost koja je uzrokovana neznanjem, ali i prisustvo želje za kolektivnim napretkom.


Prepoznajući izazove mladih osoba i njihov potencijal, u sklopu projekta “2.0 Mladi za bolje sutra” održana je Akademija za buduće lidere u Mostaru.  Ovaj dvodnevni događaj podijeljen u 4 modula, ima za cilj ohrabriti učesnike na društveni angažman kroz prilike za edukaciju i praktičan rad.

Na prvom modulu učesnici akademije  su se upoznali sa zakonima, ljudskim pravima, značajem borbe protiv diskriminacije, te političkim sistemom Bosne i Hercegovine. Uz predavanja predstavljen je cilj projekta kao i naredna 3 modula akademije.

Aktivizam za bolje sutra!” je naziv drugog modula kojem je cilj predstaviti aktivizam i volonterizam, njihove odrednice i načine djelovanja na lokalnom nivou. Omladinski aktivista i facilitator, Anes Mušić podijelio je svoje iskustvo sa fokusom na rezultate angažmana mladih na području Mostara. Predstavljen je zakon o mladima FBiH i Evropska strategija za mlade uz njihove najznačajnije odredbe. Sesija je zaokružena otvorenim prostorom za diskusiju, gdje su učesnici imali priliku ukazati na izazove u svojoj lokalnoj zajednici i razgovarati o korištenju aktivizma kao rješenja.  

Korištenje socijalnih mreža kao alata za promociju aktivizma i ohrabrivanje mladih na angažman je tema modula pod nazivom “Instagramom do aktivizma!“. Novinar i omladinski aktivista, Eldar Abaz ukazao je i na termin “slacktivism” koji najčešće označava negativne aspekte online aktivizma, posebno ako se ne kombiniraju sa drugim oblicima društvenog djelovanja. Upotreba haštega (#), online peticija, poruka istaknutih ličnosti samo su neke od obrađenih metoda društvenog pritiska koristeći se socijalnim mrežama. Ovaj modul je dobio i svoj praktični epilog, aktivnost omladinskih ambasadora gdje su učesnici poslali motivirajuću poruku svojim vršnjacima kako bi ih svojim primjerom podstakli na društveni angažman. Poruke o značaju aktivizma biti će objavljivane na socijalnim mrežama udruženja Global analitika i partnerskih organizacija.     Završni modul akademije se odnosi na praktičan rad i primjenu usvojenog znanja na akademiji. Učesnici, podijeljeni u grupe imali su zadatak prepoznati izazov u lokalnoj zajednici, navesti uzrok problema, korake koji vode do rješenja i isplanirati adekvatnu promociju potreba mladih. Nakon predstavljanja plana aktivnosti grupa stvoren je prostor za diskusiju sa ciljem pružanja sugestija postojećem planu grupe. Nakon praktičnog rada učesnici su imali priliku provjeriti usvojeno znanje putem kviza na platformi Kahoot. Sadržaj pitanja se odnosio na aktivizam, ljudska prava, ulogu medija i prepoznavanje korupcije. Sa provjerom znanja zvanično je završen program akademije.

“Akademija za buduće lidere” je dvodnevna edukacija u sklopu projekta “2.0 Mladi za bolje sutra!” podržanog od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail