LJUDSKA PRAVA

Malić: Osobe s invaliditetom imaju pravo na rad i zapošljavanje!

 Razgovarala: Anesa Agović


Caritas Bosne i Hercegovine u okviru svojih nastojanja da unaprijedi situaciju osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i regiji, napravio je novi projekt “PRO PWD” koji ima za cilj promociju prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ovim jednogodišnjim projektom kojeg finansira Ambasada SAD-a u BiH želi se u 20 lokalnih zajednica napraviti prezentacije o zapošljavanju, organizirati sajam za zapošljavanje, promovirati pravo na rad među poslodavcima i obučiti mlade osobe s invaliditetom za aktivno traženje posla. Projekt se naslanja na dobra iskustva iz projekta POWER kojeg je provodio Caritas BiH, o kojem smo već pisali.

Važno je naglasiti da je u okviru ovog projekta planirano i aktivno uključivanja Fondova za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Republike Srpske. Sa koordinatorom ovog projekta, Zlatko Malić, razgovarali smo o navedenom projektu, važnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali i aktivizma osoba s invaliditetom.

Možete li nam predstaviti projekat “PRO PWD” koji realizira Caritas u BiH, a tiče se problematike osoba s invaliditetom?

Zlatko Malić: Projekt “Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom – PRO PWD” provodi Caritas Bosne i Hercegovine, a financiraju ga Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih država i jednim dijelom Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Partneri u provođenju projekta su fondovi za profesionalnu rehabilitaciji i zapošljavanja osobe s invaliditetom u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Kroz projekt organiziramo javne prezentacije u 20 lokalnih zajednica na kojima promoviramo pravo na rad i zapošljavanje, te govorimo o konkretnim poticajima fondova. Pored javnih prezentacija planiramo organizirati okrugle stolove s poslodavcima kako bismo ovu problematiku približili i njima, te čuli njihova razmišljanja.

U proteklom vremenu organizirali smo i četiri obuke za mlade osobe s invaliditetom na temu aktivno traženje posla. Ove obuke su bile jedno veliko osvježenje za sve nas, a reakcija mladih s invaliditetom je bila jako dobra. Kroz projekt smo uradili i internet kampanju o pravima osoba s invaliditetom putem koje je veliki broj naših građana dobio konkretne informacije. Do sada je na različitim aktivnostima projekta sudjelovao veliki broj osoba, a raduje nas činjenica da sve veći broj javnih institucija, organizacija osoba s invaliditetom, civilnog društva, poslodavaca i samih osoba s invaliditetom sudjeluje u našim aktivnostima i zanima se pitanja rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Šta želite postići s ovim projektom i zašto akcenat stavljate na zapošljavanje osoba s invaliditetom?

Zlatko Malić: Osobe s invaliditetom imaju pravo na rad i zapošljavanje! Ovo je pravo definirano 27. člankom Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, zakonima u profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju te nizom strategija, akcionih planova i drugih dokumenata. Ovim projektom želimo promovirati ovo pravo u široj javnosti, potaknuti poslodavce na zapošljavanje osoba s invaliditetom ali i same osobe s invaliditetom da koriste svoje pravo. Mi u Caritasu vjerujemo da je rad, za veliki broj osoba s invaliditetom, možda i najbolji vid rehabilitacije i socijalnog uključivanja.

Kroz rad osobe s invaliditetom ostvaruju niz drugih benefita kako na osobnom planu tako i na zajedničkoj razini: ostvaruju financijski doprinos za svoj život ili za obitelj, postaju aktivni članovi društva koji doprinose razvoju lokalne zajednice, unaprjeđuju svoje kompetencije, doprinose smanjenu predrasuda u široj javnosti, ostvaruju niz socijalnih i poslovnih kontakata itd. Stoga mi mislimo da se kao društvo više ne trebamo pitati zašto se akcent stavlja na rad i zapošljavanje, nego na koji način ovo područje možemo dodatno razvijati. 

Koja su Vaša iskustva u radu sa osobama s invaliditetom?

Zlatko Malić: Caritas u Bosni i Hercegovini već dulji niz godina radi s osobama s invaliditetom i njihovim organizacijama na različitim projektima, ali i pružanju konkretnih usluga. Smatramo da su osobe s invaliditetom jedna od najranjivijih skupina u našem društvu i mi smo se opredijelili da ćemo i ubuduće raditi koliko god to bude u našim mogućnostima. Iskustva su vrlo pozitivna, a i rezultati su uistinu jako dobri. Ono što nas na poseban način motivira jesu životne priče pojedinaca, osoba s invaliditetom s kojima smo do sada radili i koji su na različite načine uspjele transformirati svoj život i svoju situaciju.

Caritas želi staviti čovjeka u središte pozornosti svog djelovanja, osobito svaku isključenu, marginaliziranu ili siromašnu osobu. Stoga ćemo i dalje nastaviti raditi s osobama s invaliditetom i pružati im potporu u ostvarivanju njihovih prava. 

Zašto nema dovoljno osoba s invaliditetom koja samozagovaraju / aktivista za ljudska prava prava osoba s invaliditetom? 

Zlatko Malić: Vjerujem da se među osobama s invaliditetom profilirao određeni broj osoba koje vrlo intenzivno i dobro rade na području zagovaranja i borbe za prava osoba s invaliditetom. Ključnu ulogu u tome imaju organizacije osoba s invalidetom čija je uloga prevažna. Upitno je koliko se njihov glas čuje i koliko potporu imaju opće javnosti. Ako ćemo kao tezu postaviti da je taj broj samozagovarača nedovoljan, onda uzroke treba tražiti u nedovoljnom broju aktivnosti, prvenstveno obuka i zagovaračkih akcija za osobe s invaliditetom.

U Bosni i Hercegovini postoji svega nekoliko organizacija koje intenzivno i jako dobro rade s osobama s invaliditetom, ali mislim da ni oni nemaju kapacitete “pokriti sve potrebe”. U moru današnjih obuka, konferencija, seminara koje se organiziraju u BiH vrlo ćete rijetko vidjeti takve događaja namijenjene ili barem prilagođene i osobama s invaliditetom. 


Također vrlo je važno naglasiti da, prema mom osobnom mišljenju, osobe s invaliditetom nisu u fokusu interesa današnjih aktivista i boraca za ljudska prava. U našem društvu, ali i među organizacijama civilnog društva, vrlo malo pozornosti se posvećuje pravima osoba s invaliditetom, njihovim potrebama i poteškoćama. Pokret osoba s invaliditetom ima potrebu za stručnjacima različitih profila, koji će zajedno s osobama s invaliditetom i njihovim organizacijama raditi kako na promociji prava osoba s invaliditetom, tako i na području zagovaranja kako bi se situacija unaprijedila. Jedan od temeljnih problema je činjenica da javnost nema dovoljno informacija o aktualnoj situaciji osoba s invaliditetom. Potreba je puno i na njima se treba zajednički raditi, a primjeri su: rad i zapošljavanje, personalna asistencija, pristupačnost, obrazovanje i profesionalna rehabilitacija, stanovanje uz podršku, zdravstvena rehabilitacija, pomagala, socijalne usluge i tako dalje.

Koliko je naše društvo spremno da prihvati drugačije, odnosno da gleda na osobu, a ne na određene nedostatke koje ta osoba može imati?

Zlatko Malić: U društvu, poglavito među pojedincima imamo uistinu dobrih primjera prave inkluzije, prihvaćanja i poštivanja dostojanstva svake osobe. Evidentno je da se situacija popravlja, da ima napretka, ali nažalost to nije dovoljno i još uvijek s osobe s invaliditetom suočavaju s nizom prepreka kako na području rada i zapošljavanja, tako i na brojnim drugim područjima.

Temeljna načela o kojima trebamo voditi računa su dostojanstvo svake osobe, pristup ne na temelju samilosti ili kratkoročnih poduhvata nego poštivanja ljudskih prava i zajednički rad – uključivanje osoba s invaliditetom u sve pore društva i svakodnevnog života. Vjerujem da smo kao društvo spremni na to, ali da još uvijek nedostaje informacija, znanja i konkretne potpore.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail