RODNA RAVNOPRAVNOST

NEJEDNAKOST I DISKRIMINACIJA PORODILJA U BIH

Prema Inicijativi Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine izradila je,  Specijalni izvještaj o stanju zaštite majke i materinstva na području FBiH, uključujući preporukama u tim oblastima zaštite. Nives Jukić je ispred Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, izjavila da je ta sistemska analiza usklađenosti međunarodnih domaćih pravnih standarda, sprovedena nakon zaprimljenih žalbi u ovoj domeni; a koja se odnose na prava majki za vrijeme porodiljskog odsustva.

Prema Izvještaju je analizirano  kompleksno stanje za svaki kanton, gdje je za svaki kanton pojedinačno data određena preporuke, ali da su i date generalne preporuke u pogledu ovog problema.

Jedna od generalnih preporuka je izjednačavanje prava oca na porodiljsko odsustvo, a što je već predviđeno novim Zakonom o radu; da li će doći do implementacije tih prava, analiziraće se pravovremeno.

 Međutim, glavni problem nije riješen, a to jeste jednak tretman majki na području FBiH, jer nije ispoštovan kad se radi o isplati naknade, s obzirom da zavisi od prebivališta porodilja, odnosno od kantona do kantona stanje je različita. Minimum od 66% od naknade ostvarene u posljednjih šest mjeseci prije poroda, koji predviđaju međunarodni standardi, ne isplaćuje se jednako u svim kantonima. Najveći odraz diskriminacije na kantonalnom nivou ogleda se u činjenici da u dva kantona i nema ovog propisa, a to su HNK i Posavski kanton.

Trenutno  smo u stanju kontinuirane diskriminacije nad porodiljama širom Federacije, gdje se u nekim kantonima odražava blaže, a u nekim kantonima svjedočimo potpunoj diskriminacija; a sve je uslovljeno prebivalištem porodilja, odnosno na kojem se kantonu nalaze.

Udruženja “Global ANALITIKA” predstavlja organizaciju, koja ima za cilj da doprinese zalaganju za ravnopravnost polova, za poštivanje vladavine prava, ali najprije zalaganju za sprečavanje svakog oblika kršenja ljudskih prava u našoj zemlji; sa posebnim akcentom na prava žena. U skladu sa tim Udruženje se zalaže i svoje aktivnosti u okviru projekta usmjerava na kontinuirano zalaganje za postizanje ravnopravnosti i jednakosti svih, bez obzira na prebivalište u Federaciji BiH.

Takođe smatramo da ne prihvatamo mogući izgovor za ovu diskriminaciju, koji bi se mogao nametnuti i eventualno opravdati nedostatkom novca u budžetu za prava i zaštitu materinstva. Svako izdvajanje prema Zakonu o osnovama socijalne zaštite zastite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, je jednako bitno, te stoga se nijedna kategorija stanovništva bez obzira na prebivalište, kao ni spol ne smije zanemarivati i izlagati kršenju osnovnih ljudskih prava.

Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH prezentiran je u parlamentu BiH na tematskoj sjednici, koju su organizirale Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PS BiH i Komisija za jednakopravnost spolova Prestavničkog doma Parlamenta FBiH uz podršku Misije OSCE-a.

Zakon o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom.pdf

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail