SIGURNOST

Neophodan zaokret u borbi protiv organizovanog kriminala

Piše: Anesa Agović

Organizovani kriminal nije nova pojava na području Zapadnog Balkana, ali predstavlja kontinuirano rastuću prijetnju koja se mijenja i prilagođava datoj situaciji. Iako na regionalnom nivou postoji veći broj analiza i istraživanja, do sada se nije adekvatno adresirala uključenost svih aktera s ciljem efektivnog suzbijanja organizovanog kriminala. Nedostatak adekvatnih analiza i potrebnih informacija koje se odnose na organizovani kriminal na regionalnom nivou, često su ograničene i nepotpune, što onemogućava relevantnim akterima da se uhvate u koštac sa rastućim problemom.

Sistematičnija razmjena informacija i veća regionalna i transnacionalna suradnja ključni su za borbu protiv organiziranog kriminala. Proteklih godina na Zapadnom Balkanu došlo je do porasta novih informacija i istraživanja, kao i začeci rasprava o raširenosti i utjecaju organizovanog kriminala u zemljama Zapadnog Balkana. Kako bi se promovirao veći podsticaj u samom angažmanu teme i razvijala diskusija o učinkovitim odgovorima politika, organizovana je konferencija “Borba protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu” od 24. do 26. februara, 2019. godine u Wiston House, West Sussex. Konferencija je organizovana od strane Wilton Parka u saradnji sa Uredom za vanjske poslove i poslove Commonwealtha, Globalnom inicijativom protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GITOC), Uredom Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala i Međunarodnim institutom Siracusa.


Wilton Park je neprofitna izvršna agencija Ureda za vanjske poslove i poslove Commonwealtha  od 1991. godine. Njihova uloga je da razvoj strateških, intelektualnih i finansijskih partnerstva sa organizacijama istomišljenika kako bismo se fokusirali na okupljanje ljudi radi rješavanja globalnih problema. Wilton Park ima jedinstven status, neprofitne organizacije, ali povezane sa vladom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i predstavlja neutralno mjesto za dijalog, posebno u slučajevima pojave krize i izazova.

John Penrose MP

 Jedan od govornika na samom otvaranju    konferencije je bio i John Penrose, Konzervativni zastupnik (MP), državni ministar Sjeverne Irske i Premijerov “šampion” (Champion) za borbu protiv korupcije, je naglasio da korupcija ne prestaje niti jednog trenutka. Uloga Penrosea, je objašnjena kroz Antikorupcijsku strategiju UK 2017-2022, gdje se navodi da “Šampion” ima važnu ulogu u omogućavanju proaktivnijeg angažmana s privatnim sektorom i civilnim društvom. To će   se posebno raditi tamo gdje pomoć može promovisati otvorena i inkluzivna društva. Takođe, Penrose u okviru svoje uloge će pomoći u jačanju napora Velike Britanije u pogledu organizovanog kriminala i šireg ekonomskog kriminala i zagovarat će se za jače međunarodno djelovanje protiv korupcije.

Saradnja međunarodnih i nevladinih organizacija za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala

Ova regionalna konferencija organizovana je s ciljem razmjene informacija i ideja koje proizlaze iz nedavno objavljenih regionalnih izvještaja i rada na strateškim preporukama za put prema naprijed, koje su proizvod saradnje GI-TOC, UNODC i Siracusa Instituta. Organizovani kriminal, kao i sami kriminalci koji istim rukovode, imaju preduzetnički duh i konstantno se umrežavaju i razvijaju svoju mrežu, potrebno je da kao protutežu tome uspostavimo funkcionalnu i efektivnu saradnju nevladinog sektora, s ciljem mobilizacije civilnog društva i prijeko potrebnog odgovora na organizovani kriminal na području Zapadnog Balkana. Iako se uslovi u regiji razlikuju, organizacije civilnog društva uglavnom se suočavaju sa sličnim preprekama u pokušaju da ispune tu ulogu, u smislu pokretanja i vođenja javnih rasprava i razgovora, kako bi se doprinijelo u otkrivanju i kažnjavanju organiziranog kriminala i korupcije.

Nevladine organizacije na području Zapadnog Balkana susreću se sa mnoštvom izazova na kojima moraju istovremeno raditi, kako bi se postigao odgovarajući uticaj. Neki od ključnih izazova su:

  • Postojeća “kultura korupcije”, gdje su narodi u zemljama Zapadnog Balkana naučeni na korupciju kao način života, te je potrebno najprije raditi na promjeni percipiranje korupcije kao problema, a ne normalizacije te pojave.
  • Zatim, osim ukorijenjenost i opšteprihvaćenosti korupcije, slijedi nepovjerenje ljudi u rad institucija, gdje se izvršioci organizovanog kriminala ne sankcionišu, odnosno plašt politike pruža zaštitu istima od krivičnog gonjenja, zbog njihove povezanosti. Bez obzira na rad nevladinog sektora i napore kojima pokušavaju otkriti organizovani kriminal, nizak nivo vladavine prava demonstriran je kroz konkretan rad pravosuđa, koji izostaje.
  • Duboka bliskost i povezanost između politika – političkih stranaka, pretežno vladajućih – sa počiniocima organizovanog kriminala, u tolikoj mjeri, da političari ne pružaju samo podršku i zaštitu kriminalcima, već su dio mreže organizovanog kriminala, od čega direktno imaju koristi.
  • Nedovoljno snažan glas u medijima predstavlja nedovoljnu i neefikasnu saradnju medija iz nevladinog sektora, koja u određenoj mjeri proizilazi iz nezainteresovanosti medija za sam rad nevladinog sektora i poruka koje se pokušavaju odaslati do građana. Međutim, problem vlasništva medija i političkog uticaja na medije onemogućava podršku nevladinom sektoru, zbog zavisnog položaja sa politikama i interesima vladajućih stranaka.
Realizacijom ove konferencije se žele postići sljedeći rezultati:
  • Korištenje rezultata istraživanja GI-TOC-a, UNODC-a i Sirakusa Instituta kao osnovu za dalje istraživanje, razmjene informacija između organizacija sudionica o organizovanom kriminalu i korupciji na Zapadnom Balkanu, kroz identificiranje mogućnosti i tokova komunikacije za dugoročno istraživanje i nastavak rada;
  • Identificirati nove inicijative za suradnju na izgradnji mostova između vlada i OCD-a usmjerenih na smanjenje utjecaja organiziranog kriminala i korupcije na politiku i jačanje kapaciteta državnih krivičnih i pravosudnih sistema za borbu protiv organiziranog kriminala;
  • Razvoj strategije za povećanje kapaciteta OCD-a i državnih službenika za krivično pravosuđe u otkrivanju organiziranog kriminala i korupcije.

Global Analitika kao jedina nevladina organizacija učesnica na ovoj regionalnoj konferenciji je tokom svog izlaganja doprinijela predstavljanju situacije sa terena o organizovanom kriminalu u Bosni i Hercegovini, ali i o važnosti rada nevladinog sektora i angažmana u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u BiH, ali i u zemljama Zapadnog Balkana. Završne aktivnosti konferencije obilježile su usvajanje zaključaka učesnika, kao i preporuka za izgradnju povjerenja i saradnje između građana, nevladinog sektora, medija i institucija.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail