LJUDSKA PRAVA

Da li je Sarajevo poželjno za sve turiste?

Još početkom godine Los Angeles Times je napravio listu top deset zemalja koje biste trebali posjetiti u 2020. godini. Na navedenoj listi, koja je poredana abecednim redom, našla se i Bosna i Hercegovina, tačnije preporučuje se posjeta Sarajevu, Mostaru i Međugorju. Opisujući Sarajevo kao olimpijski grad, Mostar kao mjesto ljetnog festivala i popularno po ljetnim skokovima sa Starog mosta, te Međugorje kao popularnu destinaciju za vjernike. Takođe je naglašeno da prilikom posjete nekoj od zemalja konsultuju web stranicu State Departmenta i provjere sigurnosne preporuke za tu zemlju. 

Jedna ovakva preporuka je zaista potvrda da Bosna i Hercegovina ima izuzetno veliki potencijal u turizmu, ali ipak je potrebno raditi na unapređenju promocije, ali i samog ulaganja u infrastrukturu koja se tiče turizma i ugostiteljstva. 

Položaj osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini reguliše nekoliko stotina domaćih i međunarodnih propisa. Jednako veliki broj državnih, entitetskih i lokalnih vlasti, domaćih nevladinih organizacija registrovanih na različitim nivoima, kao i međunarodnih organizacija bave se pitanjima osoba s invaliditetom, njihovim pravima i položajem u društvu.

Zbog nedostatka prilagođenih turističkih aranžmana za osobe sa invaliditetom, brojne potencijalni domaći i strani turisti ostaju uskraćeni da znamenitosti naše zemlje.

Turizam u Sarajevu – prilagođen za sve?

Global Analitika je 2019. godinu obilježila kao godinu u kojoj je jedna od aktivnosti i bila promocija turističkog potencijala Kantona Sarajevo, prilagođenog za osobe s invaliditetom. Navedeni projekat se realizovao uz podršku Turističke zajednice Kantona Sarajevo, pod nazivom “Turizam za sve!”. 

Naš projekat se bazirao na kreiranju i uspostavljanju sistema adekvatnog pružanja turističke usluge osoba sa invaliditetom, najprije kroz prikaz trenutnog stanja na terenu radi unapređenja. U sklopu našeg projekta istražili smo turističku ponudu za osobe sa invaliditetom kao i pristupačne usluge sporsko-rekreativnog turizma osoba sa invaliditetom ili nekih oblicima hroničnih trajnih oboljenja.

Projekat je rezultirao i istraživanjem s ciljem utvrđivanja koliko je uopšte  turistička ponuda prilagođena za osobe sa invaliditetom. U sklopu istraživanja došli smo do poražavajučih podataka da je turistička ponuda vrlo  neprilagođena za osobe sa invaliditetom i da se ne vodi računa o ovoj skupini građana i njihovim potrebama. Objekti su vrlo neprilagođeni, ne postoje  prilazne  rampe kojima bi se osobe s invaliditetom, s akcentom na osobe koje se ne mogu kretati osimu kolicima, nije moguće prići istima. Jedan broj većih ekskluzivnijih hotela  posjeduje liftove dok drugi manji hoteli, moteli, hosteli nemaju liftove niti prilazne rampe kojima bi se omogućio prilaz osobama sa invaliditetom. Problem su stepenice, sobe kao i kreveti nisu prilagođeni osobama sa invaliditetom, također i toalet tj. kupatilo ne posjeduje posebne kade prilagođene osobama sa invaliditetom. Problem je i širina vrata, kao i nepostojanje uputa na Brajevom pismu.

  • No, hoteli i koji imaju upute na Brajevom pismu, važno je reći da je Brajevo pismo jako zastario način pristupa slijepim i slabovidnim osobama, s obzirom da su im prilagođenije glasovne poruke.

Važno je naglasiti da nijedan hotel u Kantonu Sarajevu nije potpuno prilagođen osobama s invaliditetom!

Turizam za sve

Pristupačni turizam, odnosno turizam za sve omogućuje svima, bez izuzetaka, da na dostojanstven način koriste turističke usluge Kantona Sarajeva. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je 2014. godine na osnovu podataka dobivenih od službi za socijalni rad i PIO fondovima u oba entiteta, dala procjene da više od 270.000 građana ima status osoba s invaliditetom. U svijetu je oko 650 miliona osoba sa invaliditetom. Dakle, ovde ne govorimo o izuzecima, nego o populaciji u velikom broju.

Naša zemlja potpisnica je Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom koja garantuje jednakost. Osobe sa invaliditetom su građani sa jednakim pravima i obavezama kao i osobe bez invaliditeta. Članom 30 Konvencija garantuje da osobe sa invaliditetom imaju pristup uslugama onih koji se bave organizacijom sportskih, rekreativnih i turističkih aktivnosti.

Prema statističkim podacima Ajvora Ambrosa, generalnog sekretara Evropske asocijacije Turizam za sve, putovanja ljudi sa invaliditetom čine trećinu evropskih turističkih kretanja, što godišnje donosi prihod od 80 milijardi eura. Naravno, to ne donosi samo boravak u hotelima, nego učešće u svim praktičnim sadržajima i turističkim aktivnostima.

Ovim projektom smo imali za cilj da stavimo u fokus turizam, kao jedan od značajnih faktora za razvoj Kantona Sarajevo, odnosno Bosne i Hercegovine dovodeći ga u vezu sa pravima osoba sa invaliditetom. Naime, osobe sa invaliditetom u BiH se nalaze u vrlo nezavidnom položaju. Jednako tako, osobe s invaliditetom sa potpunim pravom očekuju da će se društvo više pozabaviti unapređenjem njihovog položaja, te im omogućiti time da postanu ravnopravni članovi koji doprinose društvu. S obzirom na neprilagođenost turističkih ponuda za osobe sa invaliditetom, nerijetko se dešava da ovakve osobe ostanu uskraćene za izvjesne znamenitosti naše zemlje. Ovo se dešava iz jednog razloga – pri razmatranju i definiranju programa, u obzir nisu uzete potrebe, ali i mogućnosti osoba sa invaliditetom. Smatramo da promjenama takvog načina razmišljanja i rukovođenja turizma u BIH, ali i kroz ovaj projekat doprinosimo kako lokalnoj turističkoj zajednici, tako bosanskohercegovačkoj. 

Takođe ovim projektom smo imali za cilj da podstaknemo i ukažemo na diskriminaciju osoba sa invaliditetom u okvirima turističkh potencijala, te ohrabrimo nadležne aktere na promjene.

#turizamzasve #visitsarajevo

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail