SIGURNOST

Zaštita našeg okruženja ovisi od nas i naše djece!

Bosna i Hercegovina je zemlja koja je podložna prirodnim ili drugim nesrećama, sa velikim brojem ranjive populacije koja je izložena rizicima od katastrofa pa je smanjenje rizika i uticaja prirodnih ili drugih nesreća jedno od ključnih pitanja sigurnosti zemlje i regiona. Protekle godine su Bosnu i Hercegovinu obilježili požari, veliki broj njih koji je nanio štetu kako materijalnu, al ii ugrozio ljudske živote. Šumski požari relativno su česta pojava na području Bosne i Hercegovine, iako naša zemlja ne spada u red zemalja koje se nalaze pod velikim rizikom od pojave i širenja požara. Požari se kod nas često javljaju uzrokovani ljudskim djelovanjem; najčešće bez intencije uzrokovanja istih. Ipak, nemar pri proljetnom paljenju trave, često odbacivanje neugašenih cigareta, te nepridržavanje propisa o paljenu vatre u šumama dovode do požara. Požari ne samo da prouzrokuju štetu na značajnom prirodnom resursu, na imovini ljudi i ugrožavaju živote, oni predstavljaju značajan trošak kojima se različiti nivoi vlasti izlaži pri angažmanu profesionalnih jedinica vatrogasaca, jedinica Civilne zaštite, a u nepristupačnom terenu i angažovanja vojnih helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Da bi problem bio veći uvijek postoji mogućnost da se požar pojavi na području koje je označeno kao minirano i dodatno oteža napore pri gašenju. Osim navedenih faktora požari negativno utiču i na biodiverzitet šuma, oštećuje zaštićena područja, vrši degradaciju zemljišta, mijenja mikroklimatske uslove i vodeni režim.

S tim u vezi, Global Analitika je u proteklom periodu realizovala projekat “Zajedno štitimo šume!”, uz podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – Uprave za šumarstvo. Imajući u vidu obim problema, kao i moguće implikacije koje eventualni požari mogu imati na stanovništvo, imovinu i bio-svijeta, naravno i troškove koje gašenje požara iziskuje tim edukatora Global Analitike je organizovao niz predavanja u rubnim opštinama Kantona Sarajevo, koja je propraćena javnom kampanjom radi podizanja svijesti ciljne grupe, ali i najšire javnosti. Realizovane radionice su imale za cilj podizanje svijesti o neophodnosti savjesnog odnosa prema šumama, upoznavanjem sa sadržajem zakonskih propisa o šumama, požarima i vatrogastvu i pokazivanja praktičnih načina brzog odgovora na pojavu požara s ciljem da se on pod kontrolu stavi prije nego poprimi značajnije razmjere, ali i aktivnosti koje se poduzimaju da bi se veći požari stavili po kontrolu.

Jedna od aktivnosti projekta je bila i obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, koji se obilježava svakog 13. oktobra još od 1989. godine. Samim obilježavanjem naglašava nastojanje ljudi i zajednice da smanji rizike od katastrofa u svom okruženju. Ovaj međunarodni dan ohrabruje svakog pojedinca, zajednicu i vladu da uzme učešće u izgradnji sigurnije zajednice za život. Obilježavanjem ovog dana naglašava se sprječavanje, ublažavanje i spremnost zajednice da reaguje na katastrofe u društvu. I sam moto Centra za društveno istraživanje Global Analitike jeste „ZA SIGURNO OKRUŽENJE!“, koji se poklapa sa agendama unapređenje odgovora na katastrofe.

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, pojava koje nastaju djelovanjem prirodnih sila i smanjenju rizika od nastanka katastrofa. Od 2018. godine promoviše se i nova kampanja, „Sendai sedam“ („Sendai Seven“), pokrenutu nakon Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030. koji je usvojen 2015. godine kao nasljednik Hyogo okvirnog plana djelovanja 2005.-2015. Fokus obilježavanja ovog dana je različit, s obzirom da se bazira se na spašavanju života, smanjivanju gubitaka od katastrofa i poboljšanja upravljanja katastrofama.

Ove godine kampanja je posvećena, znatnom smanjenju globalne smrtnosti od katastrofa do 2030. godine s ciljem da se smanji prosječan broj osoba poginulih u deceniji 2020.-2030. u usporedbi sa prosjekom 2005.-2015. Puni naziv ovogodišnje kampanje je „Preživi da bi ispričao: podizanje svijesti, smanjivanje smrtnosti“.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail