KRIMINAL I KORUPCIJA

GRECO: Bosna i Hercegovina ostvaruje napredak u borbi protiv korupcije

Sekretarijat Grupe država protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO) objavio je 02. 08. 2017. godine izvještaj u kojem se konstatira da je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak u ispunjavanju preporuka najvišeg evropskog tijela koje nadgleda provođenje mjera borbe protiv korupcije.

U Trećem privremenom izvještaju o usklađenosti, koji je GRECO usvojio na 72. plenarnom sastanku (1. juli 2016.) i za javnost objavio 22. septembra 2016. godine, napomenuto je kako nije postignut nikakav dalji napredak u pogledu implementacije petnaest preporuka za koje je u Privremenom izvještaju o usklađenosti u Trećem krugu evaluacije utvrđeno kako su samo djelimično ili nikako provedene (od dvadeset i dvije preporuke sadržane u Izvještaju o evaluaciji u Trećem krugu evaluacije). Stoga je ocjena stepena usklađenosti Bosne i Hercegovine ostala “globalno nezadovoljavajuća”, a u skladu sa članom 32., stav 2.), tačka (ii) c), GRECO je pozvao Generalnog sekretara Vijeća Evrope da pošalje pismo ministru vanjskih poslove Bosne i Hercegovine, kojim će mu skrenuti pažnju na neusklađenost zemlje. Nadalje, GRECO je zatražio od šefa Delegacije Bosne i Hercegovine da do 30. aprila 2017. godine dostavi izvještaj o preduzetim radnjama ka realizaciji onih preporuka čija provedba je u zastoju. Ovaj je izvještaj podnesen 16. marta 2017. godine, i služio je kao osnova za Četvrti privremeni izvještaj o usklađenosti.

Aktuelni, Četvrti privremeni izvještaj o usklađenosti, sačinili su gospodin Kevin Valletta (Malta) i gospođa Vita HABJAN BARBORIČ (Slovenija), uz podršku GRECO-ovog Sekretarijata. Izvještajem se daje procjena o provedbi preporuka, koje su preostale neriješene od usvajanja Trećeg privremenog izvještaja o usklađenosti (tj. preporuke II, IV, V, VI, VIII, IX i XII u Temi I te preporuke od I do IV i od VI do IX u Temi II).

Tema I: Inkriminacije:

GRECO-ov Izvještaj o evaluaciji sadržavao 13 preporuka za BiH vezanih za Temu I. U postupku usklađivanja, a sve do pripreme ovog izvještaja, Bosna i Hercegovina je na zadovoljavajući način implementirala preporuke I, III, VII, X, XI i XIII, te djelimično realizirala preporuke II, IV, V, VIII i XII, dok preporuke br. VI i IX nisu realizirane.

 1. PREPORUKA II: GRECO je preporučio kako je potrebno osigurati da (i) definicija stranih službenih lica, članova stranih skupština, službenika međunarodnih organizacija, članova međunarodnih parlamentarnih skupština, kao i sudija i službenika međunarodnih sudova ne bude isključivo ograničena na one osobe koje rade u Bosni i Hercegovini/njenim entitetima ili Brčko Distriktu; (ii) podmićivanje navedenih kategorija stranih i međunarodnih službenika bude eksplicite inkriminirano u Krivičnom zakonu Republike Srpske u skladu sa članovima 5., 6., 9., 10. i 11. Krivičnopravne konvencije protiv korupcije (ETS 173).

GRECO zaključuje kako je preporuka br. II realizirana na zadovoljavajući način.

 1. PREPORUKA IV: GRECO je preporučio osiguravanje da se odredbama o aktivnom i pasivnom podmićivanju u javnom sektoru obuhvate sve radnje/propusti u izvršavanju funkcija službenog lica, bez obzira da li su u okviru zvaničnih ovlaštenja i nadležnosti službenika.

GRECO zaključuje kako je preporuka br. IV realizirana na zadovoljavajući način.

 1. Preporuka V: GRECO je preporučio osiguravanje da se djelo podmićivanja definira na način kojim će se jasno obuhvatiti slučajevi podmićivanja izvršenog putem posrednika, kao i slučajevi gdje korist nije namjenjena samom službeniku, već nekoj trećoj strani.

GRECO zaključuje kako preporuka br. V i nadalje ostaje djelimično implementirana.

 1. Preporuka VI: GRECO je preporučio da se (i) nedvosmisleno pojasni kako je podmićivanje u privatnom sektoru inkriminitorno; i (ii) u cilju jasnoće, inkriminacija mita u javnom i privatnom sektoru razmatra u okviru odvojenih odredbi.

GRECO zaključuje kako preporuka br. VI i nadalje nije realizirana.

 1. Preporuka VIII: GRECO je preporučio da se (i) inkriminiše aktivno trgovanje uticajem i (ii) preispita odredba o pasivnom trgovanju uticajem kako bi nedvosmisleno obuhvaćala: a) zahtjev, ponudu ili obećanje neprimjerene koristi od strane osobe koja zloupotrebljava uticaj; b) direktno i indirektno izvršenje takvog djela; c) slučajeve kada korist nije namijenjena samo za osobu koja daje mito već i za neku treću stranu; te d) slučajeve navodnog uticaja.

GRECO zaključuje kako je preporuka br. VIII realizirana na zadovoljavajući način.

 1. Preporuka IX: GRECO je preporučio potpuno usklađivanje postojećih sankcija za djela podmićivanja i trgovine uticajem.

GRECO zaključuje kako preporuka br. IX i nadalje nije realizirana.

 1. Preporuka XII: GRECO je preporučio ukidanje mogućnosti koju pruža posebna odbrana stvarnog kajanja da se mito vrati osobi koja ga je dala, pod uslovom da predmetna osoba prijavi takvo kazneno djelo prije njegovog otkrivanja.

GRECO zaključuje kako je preporuka br. XII i nadalje djelimično realizirana.

Tema II. : Transparentnost u finansiranju političkih stranaka

Prisjetimo se kako je GRECO u Evaluacijskom izvještaju o BiH obradio 9 preporuka vezanih za Temu II. U postupku usklađivanja, a sve do pripreme ovog izvještaja, BiH je zadovoljavajuće realizirala preporuku br. V i djelimično preporuku br. II, dok preporuke I, III, IV, VI, VII, VIII i IX nisu realizirane.

 1. Preporuka I: GRECO je preporučio preispitivanje odredbi o političkim strankama, a posebno finansiranju stranaka odnosno izbornih kampanji, budući da su iste trenutno rasute po različitim zakonodavnim tekstovima, a s ciljem postizanja dosljednosti, sveobuhvatnosti i upotrebljivosti za struku i političke stranke, gdje bi se naročito razmotrila mogućnost njihovog objedinjavanja u jedan zakonodavni dokument.

GRECO zaključuje kako preporuka br. I i nadalje nije implementirana.

 1. Preporuka II: GRECO je preporučio da se i) promovira upotreba bankarskog sistema za primanje donacija i drugih izvora prihoda, kao i za plaćanje izdataka od strane političkih stranaka i izbornih kandidata kako bi se mogao pratiti njihov tok; te (ii) uvede načelo jedinstvenog računa za kampanju, koji će se koristiti za finansiranje izbornih kampanja.

GRECO zaključuje kako je preporuka br. II i dalje djelimično realizirana.

 1. Preporuka III: GRECO je preporučio da se (i) preduzmu mjere za sprječavanje kršenja pravila o limitu troškova za vrijeme izborne kampanje, na način da se troškovi prikazuju izvan izvještajnog perioda kampanje i (ii) da se Centralnoj izbornoj komisiji odobri mandat za superviziju troškova političkih partija i izvan izbornih kampanja.

GRECO zaključuje kako preporuka br. III i nadalje nije realizirana.

 1. Preporuka IV: GRECO je preporučio da se poveća transparentnost računa i aktivnosti subjekata, koji su direktno ili indirektno povezani sa političkim strankama – ili koji su na drugi način pod njihovom kontrolom – te da se računi takvih subjekata na prikladan način uključe u račune političkih stranaka.

GRECO zaključuje kako je preporuka br. IV djelimično realizirana.

 1. Preporuka VI: GRECO je preporučio da se (i) ojačaju mehanizmi interne finansijske kontrole političkih stranaka, u bliskoj saradnji s lokalnim i regionalnim podružnicama stranaka; (ii) uspostave jasna, dosljedna i specifična pravila o zahtjevima revizije prema političkim strankama; te (iii) osigura potrebna nezavisnost profesionalaca, koji vrše reviziju njihovih računa.

GRECO zaključuje kako je preporuka br. VI djelimično realizirana.

 1. Preporuka VII: GRECO je preporučio da se povećaju financijski i kadrovski resursi Odjela za reviziju Centralne izborne komisije kako bi isti bio bolje opremljen za efikasno obavljanje nadzornih zadataka vezanih za politička finansiranja, uključujući i osiguravanje bržeg i značajnijeg nadzora nad političkim strankama i finansijskim izvještajima tokom izbornih kampanja.

GRECO zaključuje kako preporuka br. VII i nadalje nije realizirana.

 1. Preporuka VIII: GRECO je preporučio da se (i) za Centralnu izbornu komisiju uvede obaveza da sumnjiva krivična djela prijavljuje agencijama za provedbu zakona; te (ii) ojača saradnja i koordinacija aktivnosti na operativnom i izvršnom nivou između Centralne izborne komisije, poreznih organa i agencija za provedbu zakona.

GRECO zaključuje kako je preporuka br. VIII djelimično realizirana.

 1. Preporuka IX: GRECO je preporučio da se jasno definira kršenje političkih finansijskih pravila te uvedu efikasne, razmjerne i odvraćajuće sankcije za takva kršenja zakona, naročito, kroz proširivanje raspona mogućih kazni i povećanje opsega kaznenih odredbi koje će pokriti sva lica/subjekte (uključujući i donatore) na koja se odnose obaveze iz Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona.

GRECO zaključuje kako je preporuka br. IX djelimično realizirana.

ZAKLJUČCI:

U pogledu ranije navedenog, GRECO bilježi kako je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak kroz potpunu realizaciju tri, te djelimičnu realizaciju četiri preporuke od posljednjeg privremenog izvještaja u julu 2016. godine. Do danas je od 22 preporuke, na zadovoljavajući način je realizirano ukupno njih deset. Sedam preporuka je djelimično realizirano, a njih pet nikako nije realizirano.

Konkretnije govoreći o Temi I – Inkriminacije, u vrijeme usvajanja Trećeg privremenog izvještaja o usklađenosti na zadovoljavajući način su realizirane preporuke br. I, III, VII, X, XI i XIII. Pored toga, sada su i preporuke br. II, IV i VIII realizirane na zadovoljavajući način. Preporuke V i XII su i nadalje djelimično realizirane, dok preporuke VI i IX nisu realizirane.

Vezano za Temu II – Transparentnost u finansiranju stranka, prisjećamo se kako je preporuka br. V realizirana za zadovoljavajući način u vrijeme usvajanja Trećeg privremenog izvještaja o usklađenosti. Preporuke br. IV, VI, VIII i IX se sada mogu dodati preporuci br. II, koja je već djelimično realizirana. Preporuke I, III i VII još uvijek nisu realizirane.

U pogledu inkriminacija, GRECO pozdravlja izmjene i dopune odredbi o korupciji u Krivičnim zakonima Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, koje su urađene 2016. odnosno 2017. godine. Imajući u vidu ranije reforme u BiH (na državnom nivou) te u Republici Srpskoj, sada je ispunjeno nekoliko uslova iz različitih preporuka, poput podmićivanja stranih i međunarodnih službenika te trgovine uticajem. S druge strane, i dalje postoje nedostaci poput onih vezanih za inkriminiranje podmićivanja u privatnom sektoru te usklađivanje sankcija na teritoriji cijele države. Urgiramo kod nadležnih organa da nastave sa procesom reformi kako bi se na područji cijele BiH stvorio potpuno usklađen i konsistentan pravni okvir za inkriminiranje korupcije u skladu sa Konvencijom.

Vezano za transparentnost u finansiranju stranaka, GRECO obznanjuje kako se kroz nedavne reforme Zakona o finansiranu političkih stranaka, donesenog 4. juna 2016. godine, eksplicite nastojalo implementirati najistaknutije preporuke GRECO-a. Postignut je određen napredak kroz, na primjer, uvođenje elektronskog izvještavanja od strane političkih stranaka o finansijama te izmjene i dopune vezane za režim raspoloživih sankcija zbog kršenja ovih pravila. S druge strane, GRECO je zabrinut da se predmetnom reformom iznašlo samo djelimično rješenje za nedostatke identificirane u Izvještaju o evaluaciji. Potrebno je uraditi mnogo više kako bi se, između ostalog, uskladio kompleksni zakonski okvir, promoviralo korištenje bankovnog sistema za priloge političkim strankama te povećali finansijski i kadrovski resusi Centralne izborne komisije za nadgledanje političkog finansiranja.

U skladu sa ranije navedenim, GRECO zaključuje kako aktuelni nivo usklađenosti sa preporukama više nije „globalno nezadovoljavajući“ u smislu Pravila 31. stav (8.) 3) Poslovnika o radu te je GRECO odlučio da nadalje neće primjenjivati Pravilo 32 vezano za članove, koji ne djeluju u skladu sa preporukama iz Izvještaja o evaluaciji.

Shodno Pravilu 31, stav 8.2 Poslovnika, GRECO traži od šefa Delegacije Bosne i Hercegovine da mu podnese izvještaj o preduzetim mjerama vezano za provedbu preostalih preporuka (tj. preporuka V, VI, IX i XII u vezi Teme I te preporuka od I do IV i od VI do IX u vezi Teme II) najkasnije do 31. marta 2018. godine.

Na kraju, GRECO poziva vlasti Bosne i Hercegovine da čim prije odobre objavljivanje ovog izvještaja, izvrše njegov prijevod na nacionalne jezike, kojeg će potom objaviti za javnost.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail